HR

Translate:


Kakvu potporu možete ostvariti?

BESPOVRATNA SREDSTVA

Bespovratna sredstva za sufinanciranje projekata je moguće ostvariti kroz programe ESI fondova u RH, ali i kroz EU programe Unije, te Interreg programe prekogranične suradnje.


Dostupna su bespovratna sredstva za poduzetnike, startup-ove, obrtnike, poljoprivrednike, udruge, znanstveno-istraživačke organizacije, te za javni sektor i infrastrukturne projekte.

ZAJMOVI I GARANCIJE

Financijski instrumenti plasirani kroz HAMAG BICRO i HBOR u suradnji sa poslovnim bankama. 


ESIF mikro zajam do 25.000 EUR i mali zajmovi do 50.000 EUR. ESIF krediti za rast i razvoj: investicijski krediti do 10 mil EUR.


Krediti sa sufinanciranim, niskim, kamatnim stopama i bez redovnih naknada kod odobrenja i korištenja. 

POREZNE OLAKŠICE

Umanjenje stope poreza na dobit - i do potpunog oslobođenja plaćanja poreza na dobit u periodu do 10 godina. Porezne olakšice u vidu potpore za troškove novootvorenih radnih mjesta. Kombinacije više vrsta olakšica.


Za ove potpore su prihvaltjivi i veliki poduzetnici i korporacije sa više od 250 zaposlenih temeljem Zakona o poticanju ulaganja. 

Tko može ostvariti bespovratna sredstva ili potporu?

Bespovratna sredstva i državne potpore iz EU fondova, porezne olakšice

Poduzetnici, obrtnici i velika poduzeća

Poduzetnicima se smatraju svi koji se bave ekonomskom djelatnošću, bez obzira na pravni oblik i sektor: obrti, trgovačka društva, zadruge, OPG, udruge, ustanove i dr. Bespovratna sredstva, porezne olakšice ili kombinacija... Vrsta potpore, iznos i intenzitet ovisi o veličini poduzetnika i projektu ulaganja.


Mikro, mala i srednje velika poduzeća (MSP) ostvaruju mogućnost najvećih intenziteta potpore. Međutim potporu mogu ostvariti i velika poduzeća i međunarodne korporacije sa više od 250 zaposlenika za ulaganja na području RH.

IRI, inovacije, start-up, JL(R)S, javna infrastruktura i strateški planovi razvoja

Znanost, istraživanje i javni sektor

Istraživanje, razvoj i inovacije: fakulteti, instituti i druge znanstveno-istraživačke organizacije mogu ostvariti potporu i u partnerstvu sa privatnim poduzećima, uz fokus na S3 Strategiju pametne specijalizacije. Sufinancira se i osnivanje start-up poduzeća za eksploataciju rezultata istraživanja.


Općine, gradovi i županije, kao i ostatak javnog sektora, može ostvariti sufinanciranje bespovratnim sredstvima za javnu infrastrukturu, strateške planove i tehničku pomoć za jačanje kapaciteta.

NGO, civilno društvo, udruge, ustanove, neprofitne organizacije

Neprofitni sektor i društveno poduzetništvo

Sufinanciranje iz ESF i programa Unije mogu ostvariti udruge, ustanove i drugi predstavnici neprofitnog sektora i civilnog društva: društvena uključivost ugroženih skupina, kultura, umjetnost...


Posebice se potiče razvoj društvenog poduzetništva u privatnom profitnom sektoru. Poduzetnici koji posluju ili planiraju poslovati prema principima društvenog poduzetništva mogu ostvariti bespovratna sredstva za svoje projekte.

ESI fondovi i programi Europske Unije

Operativni program Konkurentnost i kohezija

ERDF EFRR Europski fond za regionalni razvoj, OPKK - Operativni program Konkurentnost i kohezija

OPKK 2014-2020 temeljni je programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

Program ruralnog razvoja 2014-2020

EAFRD EPFRR Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, PRR - Program ruralnog razvoja 2014 2020

Ruralni razvoj je sufinanciran sredstvima EPFRR: poticanje konkurentnosti poljoprivrede, osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama i postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

OP za pomorstvo i ribarstvo

EMFF EFPR Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, OPPR - Operativni program za pomorstvo i ribarstvo

Korištenje potpora iz EFPR za promicanje konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, uravnoteženog i uključivog teritorijalnog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja te poticanje razvoja i provedbe Integrirane pomorske politike Europske unije.

OP Učinkoviti ljudski potencijali

ESF - Europski socijalni fond, OPULjP - Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“

Kroz OPULjP se pruža potpora za ulaganja u četiri temeljna područja: mjere za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju, osiguravanje adekvatno usklađenih znanja i vještina s potrebama tržišta rada, aktivnosti vezane uz socijalno uključivanje te potporu javnoj upravi.

Obzor 2020.

EU program za istraživanje i inovacije Horizon - Obzor 2020

Glavni instrumenti Obzora 2020. su: bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj u konzorciju s najmanje tri partnera iz tri različite zemlje, bespovratna sredstva za inovacije, aktivnosti potpore i koordinacije, sufinanciranje aktivnosti (co-funding), instrument za MSP, predkomercijalna nabava, javna nabava inovativnih rješenja i nagrade.

Interreg programi

Europska teritorijalna suradnja - Interreg programi

 Kroz jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima pridonosi se sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih pograničnih regija, smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti među hrvatskim regijama i ujednačavanju njihova razvoja. 

Kontaktirajte nas

Pošaljite upit

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Uneseni podaci će biti korišteni isključivo u svrhu radi koje su poslani, u skladu sa GDPR odredbama i potpunim poštivanjem privatnosti i povjerljivosti. 

Meta partner d.o.o.

HR-10000 Zagreb

+385 98 9744 888